REGULAMIN

Zapis dziecka do przedszkola / oddziału żłobkowego
jest jednoznaczny z akceptacją poniższego
REGULAMINU obowiązującego w tutejszej placówce.

 

REGULAMIN

 

ORGANIZACJA PRACY

 1. Przedszkole jest placówką oświatową, działająca na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, realizującą zadania wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze.
 2. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 17.00, oddział żłobkowy 7:45-16:15, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni ustalonych przez organ prowadzący na każdy rok przedszkolny. Przedszkole będzie zamknięte również wtedy, gdy warunki pogodowe lub zdarzenia losowe nie będą zezwalały na otwieranie placówek publicznych i niepublicznych.
 3. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie przez rodziców/prawnych opiekunów: karty zapisu dziecka do przedszkola, uiszczenie opłat oraz podpisanie umowy o sprawowanie opieki nad dzieckiem.
 4. Przedszkole zapewnia odpłatnie trzy posiłki dziennie tj.: śniadanie obiad, podwieczorek.
 5. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia, do grupy żłobkowej mogą być przyjęte dzieci w wieku 19 miesięcy –  2,5 roku.
 6. Dyrektor ma prawo do podejmowania decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do  bez podania uzasadnienia. Dyrektor ma również prawo do usunięcia z przedszkola dziecka, które sprawia duże problemy wychowawcze, bądź też z powodu rodzica, który nie dostosowuje się do regulaminu.
 7. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 7:45 do 12:45.
 8. Przedszkole zapewnia dzieciom 5-letnim i 6-letnim możliwość realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 9. Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice wraz z pierwszą opłatą za przedszkole lub przekazują kopie indywidualnej polisy.
 10. W celu udzielenia jakichkolwiek informacji o swoich dzieciach prosimy dzwonić pod podane nr nauczycieli (tylko w godzinach pracy przedszkola 700 – 1700 ). Jeżeli telefon nie zostanie odebrany, prosimy wysłać wiadomości SMS,  nauczyciel skontaktuje się, gdy tylko będzie to możliwe.
 11. Przedszkole zatrudnia kadrę nauczycielską zgodnie z odpowiednimi kwalifikacjami.
 12. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego MEN opierając się na programach wychowania przedszkolnego wybranych przez nauczycieli oraz uzupełniające programy autorskie.
 13. Przedszkole prowadzi diagnozę pedagogiczną każdego dziecka w celu monitorowania jego indywidualnego rozwoju.
 14. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, odpowiednią do ich wieku, indywidualnych potrzeb oraz możliwości indywidualnych każdego dziecka jak i możliwości lokalnych placówki z zachowaniem obowiązujących przepisów dla tego typu placówek.
 15. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość udziału w zajęciach dodatkowych bezpłatnych oraz dodatkowych płatnych przy zebraniu się odpowiedniej grupy uczestników.
 16. Przedszkole współpracuje z rodzicami w zakresie opieki, wychowania i kształcenia ich dzieci.
 17. Zgodnie z podstawą programową dzieci będą spędzać czas na świeżym powietrzu (chyba ze nie pozwala na to pogoda). W zależności od pory roku prosimy o odpowiednie przygotowanie dzieci do wyjścia (np.: czapka z daszkiem, kurtka przeciwdeszczowa, kalosze, czapka, szalik, rękawiczki, kombinezon itp.).
 18. Przedszkole będzie organizowało grupowe wycieczki. Rodzice zostaną poinformowani o planowanych wycieczkach.
 19. Rodzice mają prawo do zorganizowania w przedszkolu na swój koszt przyjęcia urodzinowego swojej pociechy. Po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym.
 20. W przedszkolu obowiązuje zakaz przynoszenia: słodyczy, zabawek oraz innych kosztowych rzeczy. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone do przedszkola przez rodziców lub dzieci.
 21. Dyrektor przedszkola w każdym roku szkolnym ustala dni wolne przeznaczone na gruntowną dezynfekcję sal i zabawek.

DEKLARACJIE I ZGODY

Rodzic / opiekun prawny:

 • Deklaruję się informować na bieżąco nauczyciela / dyrektora placówki w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, pracy oraz numeru telefonu kontaktowego.
 • Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat związanych z pobytem dziecka w placówce, zgodnie z obowiązującym cennikiem i zasadami (do 10-tego dnia każdego miesiąca).
 • „Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w celach związanych z pobytem dziecka w placówce w tym: w dzienniku zajęć oraz w innej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej .
 •  Wyraża zgodę na pobyt dziecka na placu zabaw, udział w spacerach w okolicach przedszkola (wraz z grupą, pod opieką nauczyciela) w ramach codziennych zajęć, oraz na udział w wycieczkach i imprezach organizowanych, w czasie pobytu dziecka w placówce.
 • Wyraża zgodę na wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy dziecku oraz wyrażanie czułości poprzez przytulanie, głaskanie, tulenie do snu.
 • Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia placówki, o wszelkich zmianach zachodzących w diecie dziecka.
 • Wyraża zgodę na fotografowanie i nagrywanie dziecka podczas pobytu w placówce (na terenie oraz poza terenem placówki); wykorzystywanie wizerunku dziecka (zdjęć i filmów) na facebooku / stronie internetowej  promującej placówkę oraz  podczas udziału w konkursach.
 • Wyraża zgodę na publikowanie prac plastycznych dziecka w zakresie działalności placówki.
 • Wyraża zgodę na ewentualny udział dziecka w: konkursach, zajęciach dodatkowych oraz w zaleconych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną zajęciach z: logopedą / psychologiem / rehabilitantem / terapeutą SI.
 • Wyraża zgodę na fotografowanie dziecka w przedszkolu podczas „tematycznych sesji zdjęciowych”, robionych przez fotografa, organizowanych na terenie placówki.

PROCEDURY:

PRZYPROWADZANIE  I ODBIERANIE DZIECKA Z  PRZEDSZKOLA

 • Dziecko powinno być przyprowadzane przez rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletnie osoby przez nich upoważnione, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. Jeżeli dziecko będzie odbierane przez inną osobę niż jest zgłoszona, rodzic musi poinformować o tym telefonicznie nauczyciela oraz wysłać wiadomość z danymi osoby upoważnionej do obioru.
 • Rodzice / opiekunowie / osoba upoważniona zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci w godzinach pracy:
  – przedszkole 7:00 – 17:00  / lub w przypadku pobytu 5-cio godzinnego w godz. 7:45-12:45
  – odział żłobkowy 7:45 – 16:15  / lub w przypadku pobytu 5-cio godzinnego w godz. 7:45-12:45
 • Za bezpieczeństwo w drodze do przedszkola  i z przedszkola odpowiadają rodzice / opiekunowie / osoba upoważniona.
 • Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko, od momentu jego przekazania bezpośrednio w ręce nauczyciela, w sali w której schodzą się dzieci – przez rodzica / opiekuna / osobę upoważnioną.
 • Rodzic / opiekun / osoba upoważniona,  zobowiązany jest do zgłoszenia faktu odebrania dziecka z terenu przedszkola, poprzez wyraźny sygnał oraz pożegnanie nauczycielki sprawującej opiekę. Od tego momentu osoba ta bierze pełną odpowiedzialność za dziecko.
 • Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. agresywne zachowanie, upojenie alkoholowe).
 • W przypadku nie odebrania dziecka (w godzinach pracy przedszkola) przez rodziców / opiekunów,  i braku z nimi kontaktu, nauczyciel pozostanie z dzieckiem i spróbuje nawiązać kontakt z inną osobą upoważnioną do odbioru. W przypadku nie odebrania dziecka, może podjąć decyzję o zawiadomieniu policji, a na rodziców może zostać nałożona dodatkowa opłata.
 • Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach.
  Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na świeże powietrze, nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym (nie ma możliwości pozostawienia  dziecka lub części grupy w sali).

ZDROWIE

 • Rodzic zobowiązany jest do przyprowadzania tylko zdrowego dziecka.
 • Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola.
 • Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.
 • Kaszel, katar, wymioty, gorączka, biegunka, ból gardła, ból ucha, wysypka, osłabienie, brak energii do aktywnego uczestniczenia dziecka w zajęciach będą identyfikowane jako objawy infekcji, które mogą być zagrożeniem dla innych dzieci. W takich wypadkach dzieci będą odsyłane do domu. Rodzic ma 1 godzinę na odebranie dziecka z przedszkola, od chwili poinformowania przez nauczyciela, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami  upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.
 • W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne, inne), dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
 • W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenia leczenia.
 • W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia działań związanej z udzieleniem pierwszej pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania pogotowia ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.
 • Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
 • Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.
 • W przedszkolu nie podaje się dzieciom leków doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu.
 • W przypadku chorób przewlekłych, po wcześniejszej zgodzie dyrekcji, istnieje możliwość podawania dziecku leków,  jeśli nauczyciel wyrazi na zgodę,  a rodzic przedłoży pisemne zaświadczenie lekarskie o chorobie dziecka i konieczności podawania mu leku na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania.
 • W przypadku  alergii występujących u dziecka, rodzice zobowiązani są dostarczyć odpowiedni dokument to potwierdzający.
 • Pomieszczenia przedszkolne, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się dokładnie w czasie pobytu dzieci na powietrzu, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

BEZPIECZEŃSTWO W PRZEDSZKOLU  NA PLACU ZABAW, I POZA JEGO TERENEM

 • Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.
 • Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 • Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP i ppoż., instrukcje BHP i ppoż.
 • Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci mu powierzonych, a w przypadku ich narażenia na niebezpieczeństwo ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.
 • Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne powinno być wygodne, praktyczne, bezpieczne oraz dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym umożliwiające codzienny pobyt dziecka na powietrzu (np.: czapka z daszkiem,  kurtka przeciwdeszczowa, kalosze, czapka, szalik, rękawiczki, kombinezon itp.) Wskazane jest pozostawienie przez rodziców w szatni zapasowych części garderoby.
 • Zabrania się zakładania dzieciom szelek, pasków z metalowymi klamrami oraz biżuterii, w tym łańcuszków i bransoletek.
 • Nauczyciel sprawdza przed wyjściem do ogrodu czy wszystkie dzieci są odpowiednio ubrane i czy wzięły wszystkie potrzebne części garderoby ( szaliki, czapki, rękawiczki, czy zmieniły obuwie.
 • Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym przez nauczyciela terenie, w zasięgu jego wzroku, ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci jedynie pod opieką nauczycieli.
 • Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, na spacerze itp., nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie.
 • Dzieci przemieszczają się z budynku przedszkola na teren poza nim jedynie w grupie, pod opieką nauczyciela.
 • Nauczyciel jest zobowiązany do liczenia dzieci przebywających pod jego opieką przed wyjściem z:  sali, jadalni, łazienki, z szatni do ogrodu i z ogrodu do szatni.
 • Dzieci podlegają nieprzerwanej opiece sprawowanej przez nauczyciela- zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki, nawet na chwilę.
 • Nie wolno dzieciom podczas dnia samowolnie wychodzić z sali.
 • Nauczyciel jest odpowiedzialny za organizację zajęć pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im 
  przeciwdziałać.
 • Sprzęt terenowy w ogrodzie przedszkolnym podlega kontroli. Wszelkie uwagi co do sprawności sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać.
 • Nauczyciel odpowiada za stan zabawek sprzętu i wyposażenia znajdującego się w jego sali oraz w innych pomieszczeniach z których korzysta.
 • Nauczyciel ustala wraz z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie i wdrąża je.
 • W czasie godzin pracy nauczyciel nie wykonuje czynności niezwiązanych z opieką nad dziećmi, jego uwaga jest skupiona wyłącznie na nich.
 • Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do zwrócenia uwagi  i zareagowania w przypadku niewłaściwego zachowania się dziecka lub przebywania  dziecka na terenie niedozwolonym  oraz do poinformowania nauczyciela o zaistniałej sytuacji.
 • Rodzice mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych w placówce podczas opuszczaniu: terenu: trzymanie dziecka za rękę, zwracanie uwagi na sposób zachowania się dziecka.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI W PRZEDSZKOLU

Dziecko ma prawo do:

 • bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego otrzymywania pomocy dorosłego, kiedy tego potrzebuje,
 • podmiotowego traktowania, ochrony przed wszelkimi formami przemocy,
 • poszanowania godności i akceptacji takim, jakie jest,
 • opieki zdrowotnej, kiedy jej potrzebuje,
 • snu i wypoczynku, kiedy tego potrzebuje,
 • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
 • samodzielnego dokonywania wyborów: zabawy i partnerów zabawy,
 • indywidualnego procesu edukacyjnego, badania i eksperymentowania, otoczenia – różnorodnego bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym,
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wsparcia na miarę potrzeb,
 • aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, możliwości negocjowania swojego stanowiska na równych prawach z innymi,
 • aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym grupy, kontaktów z dorosłymi zaangażowanymi w jego edukację i wychowanie, otrzymywania od nich wsparcia
 • racjonalnego odżywiania, uzupełniania płynów, kiedy tego potrzebuje,
 • zgłaszania nauczycielowi swoich potrzeb,
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania,

Dziecko ma obowiązek:

 • przestrzegać zawarte umowy i normy społeczne obowiązujące w grupie i przedszkolu,
 • szanować godność osobistą rówieśników i dorosłych,
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zdrowia,
 • szanować zabawki, książki, pomoce dydaktyczne,
 • wykonywać czynności samoobsługowe i porządkowe oraz pełnić dyżury na miarę swoich możliwości,
 • przebywać na wyznaczonym przez nauczyciela obszarze,
 • dbać o higienę osobistą.

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

Rodzice mają prawo do:

 • do uzyskania na bieżąco rzetelnych informacji na temat postępów, sukcesów lub niepowodzeń swojego dziecka;
 • do uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn ewentualnych trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 • uczestniczyć w organizowanych w przedszkolu zebraniach i zajęciach otwartych;
 • do zapoznania się z programem i zadaniami przedszkola;
 • do wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy przedszkola.

Rodzice mają obowiązek:

 • zapoznać się i przestrzegać umowy, regulaminu i procedur obowiązujących w przedszkolu;
 • terminowo (tj. do 10- go dnia, każdego miesiąca) regulować opłaty wynikające z podpisanej umowy;
 • przyprowadzać do przedszkola tylko zdrowe dziecko;
 • informować dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach w zakresie danych osobowych, w szczególności dotyczących zmiany adresu zamieszkania oraz numeru telefonu;
 • poinformować przedszkole do godz. 9:00 o nieobecności lub spóźnieniu dziecka, w innym przypadku rodzic zobowiązany jest do opłaty zamówionego posiłku zgodnie z cennikiem;
 • przestrzegać ustalonych z nauczycielem zasad dotyczącego prawidłowego funkcjonowania grupy oraz zasad współżycia społecznego;
 • wyposażyć dziecko w wyprawkę, której zawartość dostępna jest na stronie internetowej przedszkola lub tablicy ogłoszeń.
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.